joomlarulit.com
  • Slideshow01

    ПОДІЛЬСЬКИЙ
    НАУКОВИЙ ВІСНИК

    НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ТА ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Балахонова О.В., Лебедовський С. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Балахонова О.В., Лебедовський С. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Балахонова О.В., д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту Вінницький інститут Університету «Україна» Лебедовський С., магістрант 1 року підготовки, спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», Вінницький інститут Університету «Україна» ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ECONOMIC ESSENCE OF MONEY FACILITIES IS IN CONTROL THE SYSTEM BY AN ENTERPRISE Анотація. В статті досліджуються питання обліку, аудиту і аналізу грошових коштів підприємства, яким присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних економістів. Запропоноване уточнене поняття «грошові кошти», яке можна взяти до уваги під час практичного застосування в підприємницькій діяльності. Ключові слова: грошові кошти, грошовий обіг, грошові потоки Abstract. The questions of account, audit and analysis of money facilities of enterprise which is devote labours of the known domestic and foreign economists are probed in the article. The offered is specified concept «money facilities», which can be taken into account during practical application in entrepreneurial activity. Keywords: money facilities, money circulation, money streams Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку економіки торгівлі України характеризується такими негативними рисами, як криза неплатежів, погіршення платоспроможності підприємств, значний розмір заборгованості підприємств перед партнерами, державою і своїми працівниками. Одна з причин цього – недостатнє володіння підприємствами методами управління своїми грошовими коштами. Об’єктивні фактори пов’язані із загальноекономічною фінансовою кризою, яка розпочалася у банківському секторі і призвела до зростання вартості кредитних ресурсів, зменшення швидкості грошового обігу у комерційній діяльності підприємств та девальвації гривні. Суб'єктивні фактори обумовлені неефективною інформаційною системою управління грошовими коштами, яка не дає можливості оперативно надавати необхідну інформацію про їхній стан, виявляти відхилення від нормативних або планових показників у грошовому обороті торговельного підприємства, приймати обґрунтовані управлінські рішення. Неефективне управління грошовими коштами різко підвищує ризик неплатоспроможності торговельного підприємства та ймовірність банкрутства. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань обліку, аудиту і аналізу грошових коштів присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема М.Т. Білухи, І.О. Бланка, Ф.Ф. Бутинця, Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі, Є.В. Мниха, Л.В. Нападовської, Ю.І. Осадчого, П.Г. Пономаренка, Г.В. Ситника, В.В. Сопка та ін. Напрацювання цих науковців охоплюють широкий діапазон питань, пов’язаних з теорією, методикою, організацією обліку, аудиту і аналізу грошових коштів за дотичними темами (аналіз грошових коштів, облік та контроль фінансування діяльності, управління грошовими потоками тощо), що, водночас потребує поглиблення і поєднання даних направлень та подальшого розвитку цих досліджень. Виклад основного матеріалу. Можна стверджувати, що визначення грошових коштів, більшістю авторів зводяться до функції формування фондів грошових коштів або до отримання підприємством грошових доходів та надходжень, що у свою чергу призводить до значного скорочення їх у складі фінансових ресурсів, оскільки в розпорядженні кожного підприємства можливе існування коштів як у фондовій, так і не фондовій формах. І тому, нами запропоноване уточнене поняття «грошові кошти», яке можна взяти до уваги під час практичного застосування: грошові кошти – готівка в касі, електронні гроші, залишки коштів на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані господарюючим суб’єктом упродовж будь-якого моменту часу для розрахунків у процесі здійснення господарських операцій. Задля ефективного та цілеспрямованого управління грошовими коштами перш за все необхідно чітко уявляти їх класифікацію. На сьогоднішній день серед більшості науковців немає єдиного визначеного підходу до поділу грошових коштів за класифікаційними ознаками. Так, за визначенням Берадзе Л. Є., Бондар Т. А., Воронова М. О., Герасимович І.А. та ін. грошові кошти поділяються на грошові ресурси, які: - формуються під час заснування підприємства (як внески до статутного фонду); - власних та прирівнених до них коштів; - мобілізуються на фінансовому ринку (в процесі надходження коштів від емісії вкладеної у акцій; облігацій та інших видів цінних паперів; залучені кредитні інвестиції), надходять у порядку розподілення грошових коштів (фінансові ресурси, що були залучені від галузевих структур; концернів; асоціацій; страхові відшкодування; бюджетні субсидії; інші види ресурсів). Інші науковці, такі як Бобяк А, Діброва Н., Зіненко О., Золотухін О., Кантерман О. та ін. наводять наступну класифікацію: 1) За кругообігом: - початкові грошові кошти; - прирощені грошові кошти. 2) За характером використання: - готівкові грошові кошти; - безготівкові грошові кошти; - грошові кошти, які перебувають в обігу. 3) За правом власності: - власні кошти підприємницької структури; - надані кошти; - позичені грошові кошти. 4) За видатками або напрямами використання у складі фінансових ресурсів відносять: - кошти спрямовані на витрати задля розвитку економіки підприємства; - кошти спрямовані на витрати зі соціально-культурних заходів; - кошти спрямовані на надання благодійної допомоги; - витрати на обслуговування залучених фінансових ресурсів; - інші витрати підприємства. 5) Наприкінці, напрями використання грошових коштів можна поділити на три групи: - поповнення фонду відшкодування; - формування фонду споживання; - формування фонду нагромадження. 6) За джерелами залучення: - позикові ресурси, що залучають із зовнішніх джерел; - позикові ресурси, що залучають з внутрішніх джерел (внутрішня кредиторська заборгованість). 7) За періодом залучення: - позикові ресурси, що залучають на довгостроковий період (більше 1 року); - позикові ресурси, що залучають на короткостроковий період (до 1 року). 8) За формою забезпечення: - фінансові ресурси незабезпечені; - фінансові ресурси гарантовані; - фінансові ресурси забезпечені заставою. Висновки. В процесі розбудови раціональних методик обліку, контролю та аналізу грошових коштів, перш за все належить чітко визначитись із економічною сутністю грошових коштів та грошових потоків. Проведене узагальнення професіональної економічної літератури і господарської практичної діяльності дозволило побудувати, на наш погляд, раціональну класифікацію грошових потоків для підприємств за такими ознаками: масштабом обслуговування фінансово-господарського процесу; видом фінансово-господарської діяльності; ступенем управління та з урахуванням процесу діяльності. Запропонована нами класифікація грошових коштів підприємства, необхідна перш за все у процесі широкого залучення до практичної діяльності показників грошових потоків як основних вимірників: фінансової стійкості; постійної платіжної стабільності та ординарної платоспроможності; оперативного визначення потоків облікової, в тому числі оперативної інформації задля формування своєчасного та всеосяжного інформаційного забезпечення процесу аналізу руху грошових коштів підприємств; здійснення узагальнення об’єктивних галузевих закономірностей грошових потоків і врахування їх в практиці обліку та аналізу. Список використаних джерел 1. Балахонова О. В. Розвиток аспектів прийняття управлінських рішень на підприємстві на основі аналізу його бухгалтерської звітності в умовах нестабільності ринку / О. В. Балахонова // Ринкова економіка : сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць. – Одеса: Одеський національний університет ім. І. Мечникова, 2015. – Вип. 1/3. – Т. 2. – С. 29-36. 2. Верига Ю. А., Карпенко О. В., Савченко О. Ф., Галушкіна Т. П., Губачова О. М., Гриліцька А. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: монографія / Укоопспілка; Полтавський ун-т споживчої кооперації України / Ольга Марківна Губачова (заг.ред.). - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2012. – 337 с. 3. Дубровська Є. В. Дослідження теоретичних основ щодо сутності поняття «оборотні кошти» / Є. В. Дубровська // Вісник Хмельницького національного університету. – № 1’2009. – С. 128-132. 4. Сльозко Т. М. Організація обліку: навч. Посібник / Т. М. Сльозко. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 224 с.

Балахонова О.В., Терлецький О.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Балахонова О.В., Терлецький О.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Галецький А.Р. ОСНОВНІ МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Галецький А.Р. ОСНОВНІ МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Євась Т.В., Белевич О.С. СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Євась Т.В., Белевич О.С. СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Євась Т.В., Олексюк А.А. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Євась Т.В., Олексюк А.А. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Євась Т.В., П’ятковський В.П. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Євась Т.В., П’ятковський В.П. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Євась Т.В., Шидловський О.О. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Євась Т.В., Шидловський О.О. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ніколова І.В. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ніколова І.В. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ольшевський Л.Б., Човган А.В. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Ольшевський Л.Б., Човган А.В. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Петросян Є.А ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

Петросян Є.А ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

Сіташ Т.Д. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Сіташ Т.Д. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Ставнійчук Н.В. ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ

Ставнійчук Н.В. ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ

Тацій І.В. ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Тацій І.В. ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Ткаченко М.І., Погрібний В.О. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ткаченко М.І., Погрібний В.О. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Шафар В.В. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Шафар В.В. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Швед В.В., Дробязко О.О. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Швед В.В., Дробязко О.О. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ