joomlarulit.com

Правила надсилання матеріалів для публікації у журналі:

 

Для опублікування статті у наступному номері науково-практичного журналу «Подільський науковий вісник» необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу не пізніше (20 березня або 20 червня або 20 вересня або 20 грудня) поточного року наступні матеріали:

 1. Довідку про автора. 
 2. Статтю згідно вказаних вимог.

- До  статті  слід  додати  анотацію та ключові слова мовою статті та англійською (українською) мовою. Переклад іншою мовою повинен бути достовірним (не машинним).

- Для здобувачів вищої освіти – відгук наукового керівника засвідчений відповідним чином установою в якій він працює.

 1. Заповнену заяву на публікацію.
 2. Сканкопію документа про оплату.

Вартість публікації складає 400 гривень незалежно від кількості сторінок у статті.

Безкоштовно публікуються:

- одноосібні статті докторів наук;

- одноосібні статті іноземних кандидатів та докторів наук;

- рецензії на наукові, освітні та методичні видання.

Всі права на опубліковані матеріали (статті) зберігаються за їх авторами без жодних обмежень.

Структура наукової статті:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор та в яких розглядають цю проблему і підходи до її розв’язання.
3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.
5. Висновки із цього дослідження і подальші перспективи в цьому напрямку.
6. Бібліографічний список (бібліографічний список, наявність якого є обов’язковою умовою, складають згідно з вимогами ДСТУ 2015 (для статей українською мовою) або в АРА стилі (статті іншими мовами). Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках, бажано із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [1, с. 19].

 

Стаття повинна містити анотації та ключові слова мовою статті та англійською  (українською)  мовами,  а  також переклад назви статті на англійську (українську) мову. Обсяг анотації – 800 знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 словосполучень.

Стаття повинна мати такі додаткові структурні елементи: індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); назва рубрику журналу; прізвище та ініціали автора(-ів) (не більше 3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи кожного з авторів; ORCID авторів; назву статті українською та англійською мовами.

Стаття має бути унікальною, актуальною та оригінальною. Статті, що містять плагіат редакційною колегією не приймаються. Повну відповідальність щодо змісту статей та достовірності даних несуть автори публікацій та їх наукові керівники.


Кожна стаття проходить відповідні етапи контролю:
– перевірка відповідності загальним вимогам до статей;
– як правило, перевірку на плагіат за допомогою програми Unicheck;
– зовнішнє незалежне рецензування.
Зовнішнє незалежне рецензування відбувається з метою підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється незалежними рецензентами.

У своїй роботі рецензенти дотримується вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і мають бути об'єктивними та неупередженими.

У рецензії висвітлюються, як правило, такі основні елементи: відповідність змісту назві статті; відповідність змісту тематичному напрямку журналу; новизна дослідження; науковість та якість викладеного матеріалу; інші необхідні, з точки зору, рецензента елементи. У своїй рецензії рецензент висвітлює позитивні та негативні сторони дослідження та формулює кінцевий висновок.

До рецензування допускаються статті, що відповідають вимогам до оформлення статей та не містять плагіату.

Якщо до журналу подається стаття, автором (авторами) якої є студент (и), тодо такої статті обов'язково додається відгук наукового керівника, засвідчений відповідним чином. Крім того, інформація про наукового керівника, як правило, зазначається біля прізвища студента, який є автором статті.

Первинна відповідь авторам щодо прийняття статті для подальшого розгляду та рецензування, надається, як правило, протягом 7-10 днів.

Технічні вимоги до статей:

 • Мова статті: українська, російська, англійська, польська
 • Текст статті повинен бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft Word та збережений у форматі або *doc, або *docx;
 • Обсяг статті від 6 до 10 сторінок, формат сторінки: А4 (297 x 210), орієнтація сторінки – книжкова, береги – 20 мм. (зліва, справа, зверху, знизу);
 • Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації, ключові слова тощо друкується шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – 1,5, абзац – 1,25;
 • Таблиці, формули, ілюстрації повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту формул або таблиць – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць, формул та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки;
 • Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Формули набирають за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
 • До кожної статті (назва файлу має містити номер рубрики та прізвище автора: Ivanov_2) додається копія документа про оплату (сканкопія подається у форматі *jpeg або *tif та назва файлу має містити прізвище автор: Ivanov_oplata), заповнені відомості про автора (назва файлу має містити прізвище автора: Ivanov_vidomosti) та заява про право використання наукової статті (назва файлу має містити прізвище автора: Ivanov_zayava).

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ СКЛАДАЄ 400 ГРИВЕНЬ НЕЗАЛЕЖНО ВІД КІЛЬКОСТІ СТОРІНОК У СТАТТІ.

(РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ НАДСИЛАЮТЬСЯ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ СТАТТІ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЄЮ)