joomlarulit.com

↵ Повернутися до 2017 року

Випуск №4/2017

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Балахонова О.В., Крилов Г.М. Оцінка і шляхи покращення фінансового стану підприємства
Бачинська І.А., Яблочніков С.Л. Теоретико-практичні аспекти діагностики фінансового стану банку
Гаєвська Л.М. Вплив персоналу підприємства на економічну безпеку його господарської діяльності
Гріщенко І.В., Балахонова О.В., Бондар І.М. Основні завдання аналізу та оцінки доходів підприємств
Гріщенко І.В., Балахонова О.В., Васалатій О.М. Методика фінансового контролю запасів підприємств
Гріщенко І.В., Балахонова О.В., Канівець С.В. Методика аналізу заборгованості підприємств
Давиденко Г.В., Пугач Є.В. Ліквідність комерційного банку та особливості її управління
Демченко Н.В. Формування асортиментної політики підприємства
Дехтерёнок В.Л., Гончаревич А.А. Развитие белорусского агробизнеса: современное состояние, проблемы и успехи
Дзюбак А.А. Грошово-кредитне регулювання банківської системи України
Євась Т.В., Жигола О.С., Яблочніков С.Л. Аналіз активів навчального закладу
Жукова О.А., Гелета І.А. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю на підприємстві
Колосовська Ю.Є. Аналіз стану ринку іпотечного кредитування в Україні
Кучур Д.А. Динамика белорусско-сербских отношений в постсоветский период
Наумов Д.И., Романова С.П., Швед В.В. Развитие агробизнеса в фокусе междисциплинарных исследований: сравнительный анализ
Омельченко О.В., Лосенко Є.М. Використання альтернативних методів оцінки кредитоспроможності підприємства
Слободян К.М. Політичні ризики при здійсненні зовнішньоторговельних операцій
Ткаченко М.І., Головчак О.Ф. Аналіз фінансової діяльності підприємства
Ткаченко М.І., Костюк К.О. Тенденції розвитку внутрішнього ринку праці в Україні
Циктор С.В. Теоретико-функціональні питання здійснення виставкової діяльності
Шафар В.В. Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства
Шпаковська С.В. Сутність поняття фінансова політика
Яблочников С.Л., Наумов Д.И., Стасе Навасайтене. Белорусско-литовское торговоэкономическое сотрудничество: проблемы и перспективы

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Баглай Р.О. Автоматизовані робочі місця, як основна складова інформаційних систем
Бондар Т.Л., Бойчук Т.В. Особливості організації внутрішнього контролю руху грошових коштів підприємства
Гладій І.О., Дзюба О.М., Майстер Л.А. Управлінська звітність в процесі реалізації стратегії підприємства
Гріщенко І.В., Балахонова О.В., Кравець В.В. Фінансовий контроль в системі управління трудовими ресурсами підприємства
Демидкова Е.А. Проблема гендерного баланса в современном бизнесе
Закладній О.А., Майборода Е.А. Особливості мотивації праці на сучасному підприємстві
Контарьова Н.Д. Теоретико-методичні питання управління ризиком
Кульчицький С.П. Теоретико-методологічні основи самоменеджменту як фактору ефективної управлінської діяльності на підприємстві
Лобачева І.Ф., Якименко Л.Є. Імітаційне моделювання за методом Монте-Карло у прийнятті управлінських рішень
Уманець Н.С. Завдання контролю в установах Держказначейства

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕДАГОГІКА ТА ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Євась Т.В., Іванова А.А. Діловодство в роботі кадрової служби дошкільного навчального закладу
Нестерович К.А. Университетское образование: попытка социологической концептуализации
Симхович В.А. Влияние мировых тенденций развития высшего образования на высшую школу Беларуси

РОЗДІЛ IV. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Гурочкіна В.В. Організаційні аспекти проведення податкового аудиту платників податків ризикових категорій
Кобзар Т.С. Правове регулювання аудиту зовнішньоекономічної діяльності
Пригоцький В.А. Щодо зв’язку між суспільним конфліктом та стабільністю закону
Сослюк С.В. Аналіз змін у податковому законодавстві щодо податку на додану вартість
Швед В.В., Лисиця Н.С. Колективний договір як нормативно-правова база менеджменту персоналу

↵ Повернутися до 2017 року