joomlarulit.com

↵ Повернутися до 2017 року

Випуск №1/2017

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ТА ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Балахонова О.В., Лебедовський С. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Балахонова О.В., Терлецький О.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Галецький А.Р. ОСНОВНІ МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Євась Т.В., Белевич О.С. СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Євась Т.В., Олексюк А.А. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Євась Т.В., П’ятковський В.П. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Євась Т.В., Шидловський О.О. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ніколова І.В. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Ольшевський Л.Б., Човган А.В. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Петросян Є.А ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ ОБОРОТНИХ КОШТІВ
Сіташ Т.Д. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Ставнійчук Н.В. ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ
Тацій І.В. ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Ткаченко М.І., Погрібний В.О. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Шафар В.В. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
Швед В.В., Дробязко О.О. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ


РОЗДІЛ ІІ. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Басок Р.В., Жукова О.А. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ БАНКРУТСТВА І САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
Ворвихвост О.Д. РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Вужицька К. О. ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ
Гурочкіна В.В., Пінаєва К.О .СУЧАСНИЙ СТАН IННOВАЦIЙНO-IНВЕСТИЦIЙНOЇ ДIЯЛЬНOСТI В УКPАЇНI
Жукова О.А., Вороновська І.В. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ ЕКОНОМІКИ8
Кищик О.О. ВПЛИВ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Костирко Л.А., Розмислова К.О. COMPETITIVENESS OF UKRAINE: THE INTERNATIONAL DIMENSION OF EUROPEAN INTEGRATION
Музичук А.М., Ваколюк С.М. ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ПРИРОДА ВІДНОСИН У СФЕРІ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.
Рогозян Ю.С., Гречана С.І. ОГЛЯД СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Свентух О.М. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Ткачук О.М. ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ ІІІ. БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ТА МИТНО-ТАРИФНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Балахонова О.В., Бовсуновська І. П. ФІНАНСОВИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Балахонова О.В., Йолтухівська Л.О. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОШТОРИСНОГО ФІНАНСУВАННЯ
Балахонова О.В., Скалецький Б.Т. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СФЕРИ
Євась Т.В. БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВА
Яблочніков С.Л., Волинець В.П. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

РОЗДІЛ IV. МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ФІНАНСОВО-ОБЛІКОВЕ ТА РЕГУЛЯТОРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Балахонова О.В., Киричук О.Ю. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Гузарик О.С. КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ
Давиденко Г.В., Радзевіл К.В. РОЗВИТОК СИСТЕМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ
Жукова О.А. OЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЙОГО РОЗВИТКУ
Наумов Д.И. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И ТАДЖИКИСТАНА
Подгайский Ф.А. ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРОЦЕССАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ
Рибак О. О., Мельник О. І. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Седельская П.О. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
Сіденко А.М. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА ЦІНОУТВОРЕННЯ
Симхович В.А. БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ: ФОКУС НА ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Швед В.В., Колібабчук Ю. В. МОТИВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Швед В.В., Левковський І. Ю. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Щур О.М. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

РОЗДІЛ V. ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКИХ ДИСЦИПЛІН

Бедулина Г.Ф. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Подгайская Л.И. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ СОЦИОЛОГИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ
Савицкий К.В. РОЛЬ ИМИТАЦИОННОЙ ИГРЫ В НЕФОРМАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ АКТИВИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ «ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА»
Яблочнікова І.О. АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСИСТІВ НА МАЛЬТІ

↵ Повернутися до 2017 року